Објављен „Службени гласник РС“ број 131 од 30.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 131 од 30.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12241/2021
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12248/2021
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12243/2021
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методологији за прорачун циља кумулативне уштеде енергије
  • ПРАВИЛНИК о врсти и начину достављања података који омогућавају прорачун индикатора потрошње енергије у друмском саобраћају

Поделите: