Објављен „Службени гласник РС“ број 130 од 29.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од воћа и поврћа
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaма Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 130 од 29.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2022. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2022. годину
 • ЗАКЉУЧAК поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за спречавање корупције за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину, РС број 101
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину, РС број 102
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
 • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од воћа и поврћа
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaма Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 751-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 751-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 751-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 751-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 751-6/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-807/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-808/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-838/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-842/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-848/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1224/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1248/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2018/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1697/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2078/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2079/2021-01
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0100/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0226/20-11
 • МИНИМАЛНИ УСЛОВИ за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац

Поделите: