Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 4.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 4.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору чланова Националног савета за високо образовање
 • ОДЛУКА о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
Влада
 • УРЕДБА о врстама активности и гасовима са ефектом стаклене баште
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о оснивању завода за извршење кривичних санкција у Републици Србији
 • ОДЛУКА о одређивању цене техничког прегледа возила
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању Привременог органа општине Бајина Башта
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Кладово и образовању Привременог органа општине Кладово
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Kула и образовању Привременог органа општине Kула
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Лучани и образовању Привременог органа општине Лучани
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Мајданпек и образовању Привременог органа општине Мајданпек
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Медвеђа и образовању Привременог органа општине Медвеђа
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Сечањ и образовању Привременог органа општине Сечањ
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за сточарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Сечањ
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кула
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мајданпек
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Лучани
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Бисао, Република Гвинеја Бисао
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Алепу, Сиријска Арапска Република
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Бања Луци, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Казахстан у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 337-779/2022
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и члана привременог Надзорног одбора Образовно-научног центра „Рас”
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини постера са обавештењем, односно изгледом и садржином упозорења о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу уз одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Сурчин, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-13/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-14/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-15/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-16/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-17/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-18/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-19/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-20/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-21/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 99-22/22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2348/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2352/2021-01
Републичка изборна комисија
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: