Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 129 od 28.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 129 od 28.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta akata neophodnih za stvaranje pravnog okvira za realizaciju projekta – Kartica pogodnosti „Za naše heroje”
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala „Aerodromi Srbije” društva s ograničenom odgovornošću Niš
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8331/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8332/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500–2690 MHz
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400–3800 MHz
 • ODLUKA o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o obnovi dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava
OGLASI

Podelite: