Објављен „Службени гласник РС“ број 126 од 23.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 126 од 23.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Никарагви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Никарагви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Сегедину, Мађарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8292/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8308/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о елементима интегралног управљања штетним организмима
 • ПРАВИЛНИК о безбедносним седиштима
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-45/2020 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-7/2019
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-276/2018
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о основама и мерилима за одређивање накнаде за рад, награде и накнаде стварних трошкова повереницима (пречишћен текст)
 • ПРАВИЛНИК о уступању потраживања
 • ПРАВИЛНИК о уновчавању имовине финансијских институција у стечају или ликвидацији
 • ПРАВИЛНИК о поступању по представкама
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима за кућне сандучиће
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора
 • ПРАВИЛНИК о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица”, Ниш

Поделите: