Објављен „Службени гласник РС“ број 125 од 22.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИСПРАВКА Решења о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 125 од 22.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника Народне скупштине
 • ОДЛУКА о броју и избору потпредседника Народне скупштине
 • ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине
 • ОДЛУКА о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00014/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01588/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • ИСПРАВКА Решења о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-658/2020-1
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, „BH tobacco” д.о.о. Београд

Поделите: