Објављен „Службени гласник РС“ број 120 од 30.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 120 од 30.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о покретној опреми под притиском
 • УРЕДБА о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије
 • УРЕДБА о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12982/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13077/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13078/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13097/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13098/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13099/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13100/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13102/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13156/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13158/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13161/2017
 • ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног програма за пољопривреду за период 2018–2020. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
 • ИСПРАВКА Правилника о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2018. године
ОГЛАСИ

Поделите: