Објављен „Службени гласник РС“ број 120 од 29.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 120 од 29.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о финансијској подршци дуалном образовању
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за крмно биље Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12962/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12968/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12972/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12973/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12976/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12978/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12787/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12788/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12789/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12791/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12792/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12793/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12795/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12799/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12801/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12839/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12867/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12887/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12902/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12911/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК о утврђивању Плана имплементације Гаранције за младе за период од 2023. до 2026. године
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о признавању полазног материјала и контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за котлове на чврсто гориво
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈКП „7. ОКТОБАР”, Нови Кнежевац
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бољевац

Поделите: