Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 8.2.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 8.2.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika
 • ZAKON o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima
 • ZAKON o izmeni Zakona o lokalnim izborima
Ministarstva
 • PRAVILNIK o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad
 • PRAVILNIK o sadržaju sertifikata kratkog programa studija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja
 • REŠENJE o izdavanju licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća „Vodovod”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Bogatić”

Podelite: