Објављен „Службени гласник РС“ број 119 од 29.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2024. години
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 119 од 29.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2024. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
 • УРЕДБА о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2024. години
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Здравственог центра Крушевац
 • ОДЛУКА о утврђивању гробног места и надгробног споменика Александре Анатолијне Розеншилд фон Паулин Сердјукове на Православном гробљу у Будисави за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за капиталне инвестиције
 • ОДЛУКА о образовању Поткомисије за капиталне инвестиције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за координацију стратешких активности предвиђених Програмом трансформације Пореске управе за период 2021–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12797/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12819/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12854/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12855/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево оствареног у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Чачку 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ракетном моделарству, у Зрењанину 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023–2027. године
 • ПРОГРАМ прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
 • ДИНАРСКА ВРЕДНОСТ европских прагова
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о садржини, роковима и начину достављања података у вези с виртуелним валутама Народној банци Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владимирци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревaц
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белосавац”, Жагубица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: