Објављен „Службени гласник РС“ број 117 од 27.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 117 од 27.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о локацијским условима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12835/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12836/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12837/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12839/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12843/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12861/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12886/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12887/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12988/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12981/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 469-5/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 469-6/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 469-7/17
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-103/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-183/2016
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-76/2017-21
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-89/2017-31
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2017. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај”, Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: