Објављен „Службени гласник РС“ број 112 од 12.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-25/2018

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 112 од 12.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупинˮ
 • УРЕДБА о мрежним правилима која се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса
 • УРЕДБА о мрежним правилима о хармонизованим тарифама за транспорт природног гаса
 • УРЕДБА о мрежним правилима за балансирање транспортног система за природни гас
 • УРЕДБА о мрежним правилима за поступке за управљање загушењима и објављивању података и техничких информација за приступ систему за транспорт природног гаса
 • УРЕДБА о мрежним правилима о међусобној сарадњи оператора транспортних система и правилима за размену података за рад међусобно повезаних система за транспорт гаса
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора
 • ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац – граница Републике Северне Македоније на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 574-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 574-2/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-25/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о усклађивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у септембру 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2023. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2023. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Поделите: