Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 24.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 24.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2022. годину
  • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину
  • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину
  • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину
  • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о начину и времену дознаке, додељивању дозначног жига, начину обележавања пањева бесправно посечених стабала, начину евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облику и садржини дозначних жигова и жигова за шумску кривицу као и обрасцима дозначне књиге
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима

Поделите: