Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 11 od 7.2.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 11 od 7.2.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2020. godini
 • UREDBA o postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene — marine u Kladovu
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe u Golupcu, kamenolom „Jelenska stena”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • UREDBA o dopuni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • STRATEGIJA razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020 — 2025. godina
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o utvrđivanju crkve Vaznesenja u Zminjaku za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Oridu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade Državne hipotekarne banke u Valjevu za spomenik kulture
 • ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Ugovora o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, Održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Saveta Akcionarskog fonda
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta Akcionarskog fonda
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu neto dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Transnafta”, Pančevo za 2018. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Poslovnog plana za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020-2024. godine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Plana rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija za period 2020-2024. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o utiskivanju identifikacionih oznaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-5/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-6/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-7/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-8/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-9/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-10/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-11/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 48-12/20
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje
OGLASI

Podelite: