Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 7.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 7.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2020. години
 • УРЕДБА о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене — марине у Кладову
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у Голупцу, каменолом „Јеленска стена”
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • СТРАТЕГИЈА развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020 — 2025. година
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Вазнесења у Змињаку за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Успења Пресвете Богородице у Ориду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Државне хипотекарне банке у Ваљеву за споменик културе
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације
 • ОДЛУКА о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, Одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Савета Акционарског фонда
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Акционарског фонда
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нето добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Пословног плана за унапређење организације и рада царинске службе Министарства финансија за период 2020-2024. године
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Плана рада за развој и коришћење електронских система царинске службе Министарства финансија за период 2020-2024. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о утискивању идентификационих ознака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-7/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-8/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-9/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-10/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-11/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 48-12/20
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање
ОГЛАСИ

Поделите: