Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 14.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 14.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024. години
 • ОДЛУКА о посебном јавном признању
 • ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1026/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1028/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1029/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1031/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1124/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за привредне регистре
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа
 • ПРАВИЛНИК о садржају безбедносног листа
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за пећнице, плоче за кување и напе за домаћинство
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за уређаје за климатизацију и вентилаторе
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
 • ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД III програма
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2217
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2451
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2489
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2490
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2491
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2519
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2656
 • РЕШЕЊЕ о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности сталног судског преводиoца
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-10/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-11/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-12/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/24
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-60/2021
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
Друге организације
 • ТАРИФА накнада за емитовање интерпретација са снимака издатих на носачима звука и слике које наплаћује ГОС – Глумачка организација Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: