Објављен „Службени гласник РС“ број 109 од 19.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 109 од 19.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о биоцидним производима
 • ЗАКОН о изменама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
 • ОДЛУКА о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности
 • ОДЛУКА о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Атини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Белгији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кореји
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2021. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научног центра „Рас”
 • ОДЛУКA о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
 • ОДЛУКA о утврђивању висине накнаде трошкова за рад на специфичним безбедносно-полицијским пословима
 • ОДЛУКА о престанку примене појединих докумената јавних политика
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКA о образовању Радне групе за екстерну контролу Јединственог бирачког списка
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Тела за координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове Републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу потпредседника Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о именовању потпредседника и члана Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Младеновац, град Београд, Република Србија и општине Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање ФИНА Светског омладинског првенства у ватерполу за жене – Београд 2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање ФИНА Светског омладинског првенства у ватерполу за мушкарце – Београд 2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Бадминтон савеза Србије за организовање Европског првенства за јуниоре – Београд 2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рафтинг савеза Србије за организовање Светског првенства за јуниоре, у Зубином Потоку 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10658/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10659/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину примене средстава за заштиту биља, којима се не угрожавају живот и здравље људи и животиња и животна средина, као и услови и начин руковања, складиштења, транспорта и одлагања средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину размене докумената и поднесака који се током спровођења процедура у вези са управним поступцима који се воде у оквиру Министарства рударства и енергетике односно надлежног покрајинског органа, достављају електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о националној категоризацији спортова
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења програма укрштене донације бубрега између два или више парова
 • ПРАВИЛНИК о начину националне сарадње, као и сарадње са међународним телима или европским организацијама за размену људских органа
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу стручне оспособљености и стручног усавршавања инспектора за биомедицину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за болести зависности
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за болести зависности
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1942/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1943/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1944/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1945/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1946/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1947/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1948/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1949/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1950/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1951/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1952/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1953/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1954/2021-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 15352/11, Николић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0119/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0223/21-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини и начину утврђивања чланарине Задружном савезу Војводине, Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: