Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 7.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 7.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о понуди важења купљених улазница за културно-уметничке манифестације које су отказане услед пандемије заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о уговору о откупу електричне енергије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 заразном болешћу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Росуље”, Крушевац за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5922/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–6246/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6225/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 401-6243/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица
 • ПРАВИЛНИК o основним условима које морају да испуњавају аутобуска стајалишта на јавном путу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 428-6/20
 • ИСПРАВКА Правилника о вођењу посебне централизоване евиденције о уговорима о промету непокретности који су сачињени у облику јавнобележничког записа и уговорима о промету непокретности који су закључени у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија
ОГЛАСИ

Поделите: