Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 31.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 31.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
  • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике
  • ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
  • ПРАВИЛНИК o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
  • ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2019. годину
Друге организације
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
ОГЛАСИ

Поделите: