Објављен „Службени гласник РС“ број 104 од 24.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
 • ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 104 од 24.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11360/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11521/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11560/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11561/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11562/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Прва искра – наменска производња” а.д. Барич за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Ampelokipoi-Menemeni, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11438/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11439/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11434/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11440/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11441/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права трајне службености пролаза гасовода и привремено заузеће непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду
 • ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и обрасцу сертификата
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање аутономне вожње
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 71. заседању марта 2023. године
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2218
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1419
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1420
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1427
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 621-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 627-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 628-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 630-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-7/23
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
 • ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • ДАЉИНАР за међумесни превоз
ОГЛАСИ

Поделите: