Објављен „Службени гласник РС“ број 104 од 22.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 104 од 22.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 х 400 kV Република Србија (Бајина Башта) — граница Црне Горе — граница Босне и Херцеговине
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода на десној обали Западне Мораве у циљу заштите насеља, магистралног гасовода и пољопривредних површина у селу Почековина код Трстеника, оштећеним у поплавама у марту 2016. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор”
 • ОДЛУКА о образовању Координационог савета за електронску управу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за контролу државне помоћи
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта изградње топловода Обреновац — Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у Мостару, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног генералног конзула Републике Србије у Либревилу, Република Габон
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11189/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11195/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11341/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11371/2017
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне оснивачког акта Друштва за трговину електричном енергијом EPS Trgovanje d.о.о.
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Теквондо асоцијације Србије за организовање Европског сениорског првенства у Београду 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и документација за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитних стамбених организација и начину вођења и садржини Регистра непрофитних стамбених организација
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу дужности сталног судског преводиоца
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-24/2016
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-122/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19728/08, Дивна Тордај против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24923/15, Билић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 26308/15, Стокић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 54770/15, Максовић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лим”, Пријепоље
ОГЛАСИ

Поделите: