Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 29.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 29.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
 • СТРАТЕГИЈА за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године
 • ОДЛУКА о установљавању Дана родне равноправности
 • ОДЛУКА о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Тима за процену ризика по цивилно ваздухопловство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о давању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2022. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању територијално надлежних музеја
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-4/21
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља
 • РЕШЕЊЕ о издавању дозволе за обављање делатности колективног остваривања права интерпретатора
Друге организације
 • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3586-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности број 3591-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3592-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3603-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3614-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3615-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3616-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3620-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3628-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3633-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3721-1-I-1/2021
 • ЦЕНОВНИК услуга Државног архива Србије за 2022. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
ОГЛАСИ

Поделите: