Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 24.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 24.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Канади
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Анголи
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2020. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања
 • ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Спортска хала (Плава хала), Атеница у Чачку
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Заводом за биоциде и медицинску екологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5871/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5798/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5836/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5837/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5838/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5742/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5749/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5751/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5753/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5755/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5759/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465–5739/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5741/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5743/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5744/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5745/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5746/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5747/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5752/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5754/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5756/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5757/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5758/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5760/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5762/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима за израду пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште
 • ПРАВИЛНИК о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта
 • ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-277/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6972/2019
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о допунама Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање
 • ПРАВИЛНИК о року за одговор на захтев за приступ и пружање услуга у услужном објекту у вези са обављањем железничког превоза
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији о утврђеним променама на објектима
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0050/19-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2020. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • ОПШТИ УСЛОВИ пословања аутобуских станица
ОГЛАСИ

Поделите: