Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 28.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2021. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 28.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2022. години
 • УРЕДБА о спајању организованих дан унапред и унутардневних тржишта електричне енергије
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину Јавног предузећа „Службени гласникˮ
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-694/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-696/2022
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Друштва са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • ЗАКЉУЧАК о именовању саветника Републике Србије у оквиру канцеларије Конституенце Швајцарске у Европској банци за обнову и развој (EBRD) у Лондону, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о захтевима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области културе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о водним путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за пловила одређене врсте и величине
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 108-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 108-2/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3502/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету
 • УПУТСТВО за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти
 • ОДЛУКА о обрасцу и начину достављања годишњег извештаја органа јавне власти о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • ОДЛУКА о доношењу Методологије за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о измени Правила о раду тржишта електричне енергије
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: