Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 5.1.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКЉУЧАК о препоруци послодавцима у Републици Србији да запосленима омогуће да не раде на други дан Божића ‒ 8. јануара 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 5.1.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ЗАКЉУЧАК о препоруци послодавцима у Републици Србији да запосленима омогуће да не раде на други дан Божића ‒ 8. јануара 2024. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о поступању Високог савета тужилаштва у вези са непримереним утицајем на рад носиоца јавнотужилачке функције и јавно тужилаштво
 • ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета тужилаштва
 • ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета тужилаштва
 • ПОСЛОВНИК о раду Комисије за одлучивање о приговору против обавезног упутства за рад и поступање у поједином предмету, приговору против решења о супституцији и приговору против решења о деволуцији
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-985/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1055/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1073/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1208/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1211/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1297/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1298/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1300/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1354/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1355/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1356/2023-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радиодифузне станице за територију Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радиофреквенцијским опсезима 1900–1980 MHz и 2110–2170 MHz
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (209–230 MHz) за територију Републике Србије
 • ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
 • ОДЛУКА о трошковима финансирања социјалног дијалога и међународне активности
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Планина Цер”
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
ОГЛАСИ

Поделите: