Обавезни рок чувања контролне траке фискалне касе на којој привредно друштво које је у систему ПДВ-а евидентира промет

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-01-00353/2016-04 од 23.9.2016. год.)

Одредбом члана 17. став 3. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 93/12, у даљем тексту: Закон) прописано је да се истовремено са штампањем фискалних докумената, њихов комплетан садржај штампа и на контролној траци фискалне касе копирним путем или путем двоструког штампача.

Ставом 8. и 9. истог члана Закона прописано је да је обвезник дужан да контролну траку и фискална документа прописана овим законом чува најмање три године. Наведени рок рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој су контролна трака и фискални документи штампани.

Према томе, сви обвезници евидентирања промета преко фискалне касе, без обзира на правну форму привредног субјекта (друштво са ограниченом одговорношћу, предузетник или неки други облик организовања привредног субјекта), дужни су да контролну траку чувају најмање три године, при чему рок за чување контролне траке тече од првог дана наредне године у односу на годину у којој су контролна трака и фискални документи штампани, сагласно наведеним одредбама Закона.

Министарство финансија напомиње да уколико обвезник не чува контролну траку најмање три године и фискална документа прописана овим законом, чини прекршај прописан чланом 43. став 1. тачка 5) Закона.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: