Obaveza vođenja robno-materijalnog knjigovodstva za sva pravna lica i preduzetnike koji su obveznici Zakona o računovodstvu
(tekst više ne važi)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00039/2019-16 od 16.5.2019.god.)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje:Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona. 

Odredbama člana 11. stav 8. Zakona propisano je da su pomoćne knjige analitičke evidencije koje se vode odvojeno za nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, dugoročne finansijske plasmane, zalihe, potraživanja, obaveze i dr. 

Saglasno stavu 9. ovog člana definisano je da se pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju u količinama i novčanim iznosima. 

Dakle, evidencija o količinama i vrednosti zaliha jeste vrsta pomoćne evidencije („robno-materijalno knjigovodstvo“). Način na koji će se ta evidencija fizički voditi u okviru maloprodajnog objekta, kod računovođe ili na drugom mestu, pitanje je koje svako pravno lice, odnosno preduzetnik treba da uredi. 

Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da se obaveza vođenja pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i iskazivanje u količinama i novčanim iznosima (tzv. „robno-materijalno knjigovodstvo“) odnosi na sva pravna lica, odnosno preduzetnike koji su obveznici primene Zakona, uključujući i preduzetnike (mikro pravna lica) koji se bave trgovinom na malo.

Podelite: