Obaveštenje o poreskim prijavama za obveznike akcize

Poreska uprava je izdala obaveštenje za obveznike akcize o novim poreskim prijavama.

U nastavku prenosimo obaveštenje u celosti:

Obrazac PP OA – Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“ broj 86/17), određen je način podnošenja i sadržina poreske prijave na Obrascu PP OA – u daljem tekstu Obrazac PP OA.

Poreske prijava za akcize koje se podnose za obračunske periode zaključno sa decembrom 2017. godine podnose se na dosadašnjim obrascima i na dosadašnji način.

Izbor poreskih prijava za akcize, za poreske periode zaključno sa decembrom 2017. godine, se kao i do sada nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“:

obavestenje za obveznike akcize obrasci ppoak ppoakg pptoa

Poreska prijava o obračunu akcize (Obrazac PP OA) podnosi se u elektronskom obliku za obaveze po osnovu akcize za obračunske periode počev od januara 2018. godine.

Izbor poreske prijave za akcize koja se podnosi na Obrascu PP OA, a početni poreski period je januar 2018. godine, se nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“:

obavestenje za obveznike akcize obrazac ppoa

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske uprave moguće je koristiti testno okruženje na kome se mogu podnositi Obrasci PP OA radi upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca. Obrasci PP OA podneti na testnom okruženju se ne evidentiraju u računovodstvu Poreske uprave i ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje za podnošenje ispravnih prijava je moguće koristiti od 01.02.2018. godine, a prvi obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OA je januar 2018. godine. Obrasci PP OA podneti na produkcionom okruženju se evidentiraju u Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.

 

Obrazac PP OAEL – Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“ broj 86/17) određen je način podnošenja i sadržina Poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP OAEL – u daljem tekstu Obrazac PP OAEL.

U članu 5. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju određeno je da se Obrazac PP OAEL podnosi za potrošnju električne energije čije očitavanje se vrši počev od 1. februara 2018. godine, odnosno za obračunski period počev od 1. februara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za januar 2018. godine.

Prvi obračunski period za koji se podnosi Obrazac PP OAEL je februar 2018. godine i podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Izbor poreske prijave za akcizu na električnu energiju koja se podnosi na Obrascu PP OAEL, počevši od obračunskog perioda februar 2018. godine, se od 01.01.2018. godine nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“ pod nazivom PP OAEL – nova (Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju):

obavestenje za obveznike akcize ppoael nova

Za obračunatu akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju čije očitavanje potrošnje električne energije se vrši do 31. januara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za decembar 2017. godine, poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju podnosi se na Obrascu PP OAEL na dosadašnjem obrascu i na dosadašnji način, a izbor poreske prijave se nalazi na portalu Poreske uprave u delu „izbor prijave“:

obavestenje za obveznike akcize ppoael

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske uprave je moguće koristiti testno okruženje na kome se mogu podnositi Obrasci PP OAEL radi upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca. Obrasci PP OAEL podneti na testnom okruženju se ne evidentiraju u računovodstvu Poreske uprave i ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje je moguće koristiti od 01.03.2018. godine, a prvi obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OAEL je februar 2018. godine. Obrasci PP OAEL podneti na produkcionom okruženju se evidentiraju u Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.“

Podelite: