Обавештење о пореским пријавама за обвезнике акцизе

Пореска управа је издала обавештење за обвезнике акцизе о новим пореским пријавама.

У наставку преносимо обавештење у целости:

Образац ПП ОА – Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС“ број 86/17), одређен је начин подношења и садржина пореске пријаве на Обрасцу ПП ОА – у даљем тексту Образац ПП ОА.

Пореске пријава за акцизе које се подносе за обрачунске периоде закључно са децембром 2017. године подносе се на досадашњим обрасцима и на досадашњи начин.

Избор пореских пријава за акцизе, за пореске периоде закључно са децембром 2017. године, се као и до сада налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

obavestenje za obveznike akcize obrasci ppoak ppoakg pptoa

Пореска пријава о обрачуну акцизе (Образац ПП ОА) подноси се у електронском облику за обавезе по основу акцизе за обрачунске периоде почев од јануара 2018. године.

Избор пореске пријаве за акцизе која се подноси на Обрасцу ПП ОА, а почетни порески период је јануар 2018. године, се налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

obavestenje za obveznike akcize obrazac ppoa

Од 01.01.2018. године на порталу Пореске управе могуће је користити тестно окружење на коме се могу подносити Обрасци ПП ОА ради упознавања са формом за унос наведеног обрасца. Обрасци ПП ОА поднети на тестном окружењу се не евидентирају у рачуноводству Пореске управе и не стварају пореску обавезу.

Продукционо окружење за подношење исправних пријава је могуће користити од 01.02.2018. године, а први обрачунски период за који се могу поднети Обрасци ПП ОА је јануар 2018. године. Обрасци ПП ОА поднети на продукционом окружењу се евидентирају у Пореском рачуноводству и стварају пореску обавезу.

 

Образац ПП ОАЕЛ – Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Сл. гласник РС“ број 86/17) одређен је начин подношења и садржина Пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на Обрасцу ПП ОАЕЛ – у даљем тексту Образац ПП ОАЕЛ.

У члану 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу одређено је да се Образац ПП ОАЕЛ подноси за потрошњу електричне енергије чије очитавање се врши почев од 1. фебруара 2018. године, односно за обрачунски период почев од 1. фебруара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за јануар 2018. године.

Први обрачунски период за који се подноси Образац ПП ОАЕЛ је фебруар 2018. године и подноси се у електронском облику преко портала Пореске управе.

Избор пореске пријаве за акцизу на електричну енергију која се подноси на Обрасцу ПП ОАЕЛ, почевши од обрачунског периода фебруар 2018. године, се од 01.01.2018. године налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“ под називом ПП ОАЕЛ – нова (Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу):

obavestenje za obveznike akcize ppoael nova

За обрачунату акцизу на електричну енергију за крајњу потрошњу чије очитавање потрошње електричне енергије се врши до 31. јануара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за децембар 2017. године, пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу подноси се на Обрасцу ПП ОАЕЛ на досадашњем обрасцу и на досадашњи начин, а избор пореске пријаве се налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

obavestenje za obveznike akcize ppoael

Од 01.01.2018. године на порталу Пореске управе је могуће користити тестно окружење на коме се могу подносити Обрасци ПП ОАЕЛ ради упознавања са формом за унос наведеног обрасца. Обрасци ПП ОАЕЛ поднети на тестном окружењу се не евидентирају у рачуноводству Пореске управе и не стварају пореску обавезу.

Продукционо окружење је могуће користити од 01.03.2018. године, а први обрачунски период за који се могу поднети Обрасци ПП ОАЕЛ је фебруар 2018. године. Обрасци ПП ОАЕЛ поднети на продукционом окружењу се евидентирају у Пореском рачуноводству и стварају пореску обавезу.“

Поделите: