Обавештење Министарства финансија о регистровању примаоца у СЕФ по аутоматизму за субјекте приватног сектора

Министарство финансија је донело акт број 401-00-9700/2021-41-4 од 30. јуна 2022. године, у којем се обавештавају субјекти приватног сектора о регистровању примаоца по аутоматизму у Систем електронских фактура (у даљем тексту: СЕФ).

Регистровање по аутоматизму ће се вршити у случају захтева за издавање електронске фактуре за примаоца, субјекта приватног сектора, који није регистрован у СЕФ. Примаоцу ће у случају регистровања по аутоматизму бити упућено обавештење о томе на адресу електронске поште која је регистрована у Агенцији за привредне регистре или из другог одговарајућег реситра.

Регистровање прималаца по аутоматизму за субјекте приватног сектора примењује се од 1. јула 2022. године.

Обавештење је објављено на сајту еФактура, а у оквиру те објаве субјекти приватног сектора су замољени да наведени акт Министарства финансија доставе законском заступнику.

Акт министарства финансија у ПДФ формату можете преузети овде.

У наставку преносимо у целости акт Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30. јуна 2022. године:

„Обавештавамо Вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21), од 1. јула 2022. године ступа на снагу обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронске фактуре издате од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора. Наведене обавезе испуњавају се коришћењем система електронских фактура на адреси https://efaktura.mfin.gov.rs/

С тим у вези, указујемо на одредбе чл. 2. 3. 4. и 8. Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура (,.Сл. гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22), у складу са којима се врши регистровање за приступ систему електронских фактура и којима је прецизирано да се регистровање врши преко одговарајуће веб апликације која је саставни део система електронских фактура, а у складу са интерним техничким упутством, које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему.

Уколико се преко система електронских фактура захтева издавање електронске фактуре за примаоца – који је субјект приватног сектора, за кога није извршено регистровање, али који има ПИБ у складу са подацима у Јединственом регистру пореских обвезника, биће извршено регистровање примаоца по аутоматизму, а електронска фактура ће бити издата, сачувана и предата примаоцу уколико је за конкретну трансакцију почела да се примењује законска обавеза примаоца да прими електронску фактуру.

У случају регистровања примаоца по аутоматизму, примаоцу ће бити упућено обавештење о томе на адресу електронске поште која је регистрована у Агенцији за привредне регистре или из другог одговарајућег регистра. С тим у вези указујемо да, уколико прималац није регистровао адресу електронске поште у Агенцији за привредне регистре или у другом одговарајућем регистру, неће бити могућности да се обавештење достави.

Напомињемо да се, у случају регистровања прималаца по аутоматизму, на субјекте приватног сектора примењују сва права и обавезе у складу са Закоиом.

Регистровање прималаца по аутоматизму за субјекте приватног сектора, примењује се од 1. јула 2022. године у складу са роком из члана 24. став 3. Закона.

Подсећамо да, у складу са Законом о електронском фактурисању, прималац електронске фактуре проверава послату електронску фактуру приступом систему електронских фактура и прихвата је или одбија у року од 15 дана од дана пријема електронске фактуре, а ако прималац електронске фактуре који је субјект приватног сектора не прихвати или не одбије издату електронску фактуру, непосредно или преко информационог посредника, прималац ће, по истеку наведеног рока, бити поново обавештен да је електронска фактура издата; ако не прихвати или не одбије електронску фактуру у року од пет дана од дана добијања поновног обавештења да је електронска фактура издата, електронска фактура, по истеку овог рока, сматра се одбијеном. У складу са Законом, електронска фактура послата примаоцу преко система електронских фактура представља веродостојну исправу.“

Поделите: