Ministarstvo finansija objavilo nacrte izmena i dopuna važnih poreskih zakona

Ministarstvo finansija je na svom sajtu u okviru dela „Javne rasprave“ objavilo sledeće nacrte zakona:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Prenosimo u celosti poziv Ministarstva finansija za javnu raspravu:

„Eventualne sugestije na nacrte ovih zakona mogu se dostaviti na mejl fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku.“

Termin „eventualne sugestije“ u kontekstu poziva za javnu raspravu zvuči neobično, ali smatramo da je neprihvatljivo da ne bude precizno određen datum do kada traje javna rasprava već se koristi termin „u najkraćem roku“.

Objavljeni nacrti zakona će nakon usvajanja od strane Vlade na nekoj od narednih sednica biti upućeni Skupštini na usvajanje do kraja decembra 2017. godine. Najveći deo izmena i dopuna ovih zakona će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Najvažnije izmene u predloženim nacrtima zakona:

 • Porez na dodatu vrednost:
  • odlaže se početak primene obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV (obrazac POPDV) za 1. jul 2018. godine;
  • menjaju se odredbe koje se tiču poreskog oslobođenja za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu (primena od 1. januara 2019. godine);
  • predložen je poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata (primena od 1. aprila 2018. godine).

 

 • Porez na dobit pravnih lica:
  • menja se način obračuna poreske amortizacije za nematerijalna sredstva;
  • oporezivanje porezom na dobit po odbitku za usluge nerezidentnih pravnih lica se svodi samo na određene usluge, ali bez obzira gde su pružene odnosno gde se koriste (primena od 1. aprila 2018. godine).
  • dopunjene su odredbe u vezi sa transakcijama između povezanih lica i izveštaja o transfernim cenama;
  • podnošenje poreske prijave za porez na dobit do 30. juna umesto 180 dana od isteka perioda (u godinama koje nisu prestupne to je bilo do 29. juna);
  • plaćanje poreza po odbitku i podnošenje poreske prijave za porez po odbitku u roku o tri dana od dana plaćanja (umesto istog dana) – primena od 1. aprila 2018. godine.

 

 • Porez na dohodak građana:
  • neoporezivi iznos zarade se povećava na 15.000 dinara;
  • ukida se pravo registrovanih preduzetnika da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva (od 2019. godine);
  • rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave će biti do 15. aprila umesto do 15. marta (od 2019. godine);
  • ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu novčane pomoći za lečenje, u visini stvarnih troškova lečenja, prevoza i smeštaja;
  • poreske olakšice za novozaposlena lica – rok produžen do 31. decembra 2019. godine;
  • nove poreske olakšice za nove privredne subjekte – za zaradu osnivača odnosno ličnu zaradu preduzetnika i do devet novozaposlenih lica (primena od 1. jula ili 1. oktobra 2018. godine);
  • preciziranje odredbi koje uređuju primanja na koja se ne plaća porez na dohodak građana.

 

 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:
  • novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa (primena od sutradan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ – oko 1. januara 2018. godine);
  • oslobođenje od plaćanja doprinosa za novozaposlena lica – rok produžen do 31. decembra 2019. godine;
  • oslobođenje od plaćanja doprinosa za nove privredne subjekte – za zaradu osnivača odnosno ličnu zaradu preduzetnika i do devet novozaposlenih lica (primena od 1. jula ili 1. oktobra 2018. godine).

Detaljna objašnjenja ovih zakona daćemo u narednom periodu.

Podelite: