Министарство финансија објавило нацрте измена и допуна важних пореских закона

Министарство финансија је на свом сајту у оквиру дела „Јавне расправе“ објавило следеће нацрте закона:

 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Преносимо у целости позив Министарства финансија за јавну расправу:

„Евентуалне сугестије на нацрте ових закона могу се доставити на мејл fiskalni.sektor@mfin.gov.rs у најкраћем року.“

Термин „евентуалне сугестије“ у контексту позива за јавну расправу звучи необично, али сматрамо да је неприхватљиво да не буде прецизно одређен датум до када траје јавна расправа већ се користи термин „у најкраћем року“.

Објављени нацрти закона ће након усвајања од стране Владе на некој од наредних седница бити упућени Скупштини на усвајање до краја децембра 2017. године. Највећи део измена и допуна ових закона ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Најважније измене у предложеним нацртима закона:

 • Порез на додату вредност:
  • одлаже се почетак примене обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ (образац ПОПДВ) за 1. јул 2018. године;
  • мењају се одредбе које се тичу пореског ослобођења за промет добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу (примена од 1. јануара 2019. године);
  • предложен је посебан поступак опорезивања за промет инвестиционог злата (примена од 1. априла 2018. године).

 

 • Порез на добит правних лица:
  • мења се начин обрачуна пореске амортизације за нематеријална средства;
  • опорезивање порезом на добит по одбитку за услуге нерезидентних правних лица се своди само на одређене услуге, али без обзира где су пружене односно где се користе (примена од 1. априла 2018. године).
  • допуњене су одредбе у вези са трансакцијама између повезаних лица и извештаја о трансферним ценама;
  • подношење пореске пријаве за порез на добит до 30. јуна уместо 180 дана од истека периода (у годинама које нису преступне то је било до 29. јуна);
  • плаћање пореза по одбитку и подношење пореске пријаве за порез по одбитку у року о три дана од дана плаћања (уместо истог дана) – примена од 1. априла 2018. године.

 

 • Порез на доходак грађана:
  • неопорезиви износ зараде се повећава на 15.000 динара;
  • укида се право регистрованих предузетника да воде пословне књиге по систему простог књиговодства (од 2019. године);
  • рок за предају пореског биланса и пореске пријаве ће бити до 15. априла уместо до 15. марта (од 2019. године);
  • не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу новчане помоћи за лечење, у висини стварних трошкова лечења, превоза и смештаја;
  • пореске олакшице за новозапослена лица – рок продужен до 31. децембра 2019. године;
  • нове пореске олакшице за нове привредне субјекте – за зараду оснивача односно личну зараду предузетника и до девет новозапослених лица (примена од 1. јула или 1. октобра 2018. године);
  • прецизирање одредби које уређују примања на која се не плаћа порез на доходак грађана.

 

 • Доприноси за обавезно социјално осигурање:
  • нови начин израчунавања најниже и највише месечне основице доприноса (примена од сутрадан након објављивања у „Службеном гласнику РС“ – око 1. јануара 2018. године);
  • ослобођење од плаћања доприноса за новозапослена лица – рок продужен до 31. децембра 2019. године;
  • ослобођење од плаћања доприноса за нове привредне субјекте – за зараду оснивача односно личну зараду предузетника и до девет новозапослених лица (примена од 1. јула или 1. октобра 2018. године).

Детаљна објашњења ових закона даћемо у наредном периоду.

Поделите: