Међународни рачуноводствени стандарди
(важи до 01.01.2020.)

1. Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

2. Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)

3. Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS)

4. Концептуални оквир за финансијско извештавање

5. IFRIC тумачења

 • IFRIC тумачење 1Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза
 • IFRIC тумачење 2Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти
 • IFRIC тумачење 4Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга
 • IFRIC тумачење 5Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине
 • IFRIC тумачење 6Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме
 • IFRIC тумачење 7Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама
 • IFRIC Тумачење 9Поновна процена уграђених деривата
 • IFRIC Тумачење 10Периодично финансијско извештавање и умањење вредности
 • IFRIC Тумачење 12Уговори о концесији за пружање услуга
 • IFRIC Тумачење 13Програми лојалности клијената
 • IFRIC Тумачење 14 – IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција
 • IFRIC Тумачење 15Споразуми за изградњу некретнина
 • IFRIC Тумачење 16Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању
 • IFRIC Тумачење 17 – Расподела немонетарне имовине власницима
 • IFRIC Тумачење 18Преноси средстава од купаца
 • IFRIC Тумачење 19Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала
 • IFRIC Тумачење 20Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа

6. Тумачења SIC

Поделите: