Ко не може бити квалификовано новозапослено лице?
(текст више не важи)

Допуна
У мишљењу Министарства финансија број 011-00-25/2020-04 од 13.2.2020. године, наведена је дефиниција запосленог из Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, а у вези са статусом осигураника запосленог из члана 21ж ЗПДГ (који регулише питање олакшица за квалификована новозапослена лица):

„Одредбом члана 21ж став 4. Закона прописано је да се квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра и лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године није имало статус осигураника запосленог, осигураника предузетника, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно статус осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. маја 2020. године до 31. децембра 2020. године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца.

Сагласно члану 6. тачка 4) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (,,Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19, у даљем тексту: Закон о доприносима) запослени је осигураник – физичко лице које у радном односу обавља послове за послодавца према законима који уређују радне односе.“

Чланом 21ж Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђене су пореске олакшице за заснивање радног односа са квалификованим новозапосленим лицем.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: