Ко је порески дужник за промет у случају када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ испоручује колску тепих вагу са уградњом?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-332/2016-04 од 18.10.2016. год.)

За промет добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ врши другом обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона, обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара и услуга као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон). Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 86/15, у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматра добрима и услугама из области грађевинарства.

Сагласно наведеном, када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ испоручује колску тепих вагу са уградњом, што подразумева израду бетонског темеља у који се уграђују челични анкери на које се поставља вага и на тај начин се уграђује у бетонски темељ, обвезник ПДВ – испоручилац врши промет добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара. Наиме, у овом случају реч је о активностима из групе 42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина Класификације делатности, која је наведена у члану 2. став 1. тачка 8) Правилника. Такође, када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ израђује бетонски темељ за сврху уградње колске тепих ваге (без уградње колске тепих ваге), односно када уграђује колску тепих вагу (без израде бетонског темеља), реч је о промету добара из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, као активност из наведене групе Класификације делатности.

Одредбама члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Прометом добара, у смислу овог закона, сматра се и испорука добара произведених или састављених по налогу наручиоца, од материјала испоручиоца, ако се не ради само о додацима или другим споредним материјалима (члан 4. став 3. тачка 6) Закона).

Према одредби члана 10. став 1. тачка 1) Закона, порески дужник, у смислу овог закона, је обвезник који врши опорезиви промет добара и услуга, осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим чланом има друго лице.

Одредбом члана 10. став 2. тачка 3) Закона прописано је да је, изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ.

Сагласно одредбама члана 2. став 1. Правилника, добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања делатности из следећих група Класификације делатности које су прописане Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10), и то:

1)    41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

2)    42.11 Изградња путева и аутопутева;

3)    42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница;

4)    42.13 Изградња мостова и тунела;

5)    42.21 Изградња цевовода;

6)    42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;

7)    42.91 Изградња хидротехничких објеката;

8)    42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина;

9)    43.11 Рушење објекта;

10)    43.12 Припрема градилишта;

11)    43.21 Постављење електричних инсталација;

12)    43.22 Постављење водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

13)    43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;

14)    43.31 Малтерисање;

15)    43.32 Уградња столарије;

16)    43.33 Постављење подних и зидних облога;

17)    43.34 Бојење и застакљивање;

18)    43.91 Кровни радови;

19)    43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови.

Када обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, по налогу наручиоца, од сопственог материјала, под условом да се не ради само о додацима или другим споредним материјалима, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) Закона, врши промет добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона (став 2. истог члана Правилника).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: