Јавни позив за учешће у процесу консултација у вези са Нацртом закона о фискализацији

Министарство финансија је објавило Нацрт закона о фискализацији и позвало стручну јавност и све заинтересоване привредне субјекте и грађане да се укључе у поступак консултација о том нацрту.

Консултације ће се спроводити у периоду од 23. октобра до 2. новембра 2020. године.

Примедбе, предлози и сугестије се достављају искључиво електронским путем на имејл адресу:

fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

На следећим линковима можете преузети Нацрт закона о фискализацији и Образац формулара за консултације:

Нацрт закона о фискализацији

Образац формулара за консултације

Почетак примене Закона о фискализацији је предвиђен од 1. јануара 2022. године.

У наставку преносимо обавештење Министарства финансија:

Министарство финансија сачинило је радну верзију Нацрта закона о фискализацији, а у циљу стварања услова за сузбијање сиве економије, ефикасније контроле и боље наплате пореза.

Нови закон би требало да доведе до ефикасније контроле свих испорука добара и пружених услуга на мало, укључујући и примљене авансе за будући промет добара и услуга. Новим системом фискализације стварају се услови Пореској управи за ефикасније праћење и контролу пореских обвезника код којих постоји ризик од избегавања плаћања пореза, као и повећање броја пореских контрола у самом седишту пореског органа, чиме се смањује потреба за теренским контролама.

Нови модел фискализације предвиђа свеобухватни обим фискализације, с тим да је изузетно могуће поједине делатности изузети од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја само у посебно оправданим случајевима. Поред наведеног, предложено законско решење ће отклонити уочене недостатке садашњег система фискализације (поступак фискализације/дефискализације фискалних каса, редовно сервисирање, чување контролних трака и др.), чиме се смањују трошкови пословања, укида непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Нацртом закона о фискализацији предвиђено је да се у моменту промета на мало сваки рачун фискализује и да се Пореској управи врши пренос података о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену. Изузетно, уколико се подаци о издатим фискалним рачунима не могу доставити у реалном времену, услед прекида интернет везе или она није доступна на месту промета, предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса података Пореској управи. Такође, предвиђено је да обвезник фискализације користи безбедносни елемент за потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације и потврде идентитета приликом размене података и информација са Пореском управом. С тим у вези, предложено техничко решење требало би да обезбеди ефикасан и поуздан начин преноса података о издатим фискалним рачунима Пореској управи, која евидентира податке о примљеним фискалним рачунима у Систему за управљање фискализацијом.

Нацртом закона о фискализацији предложено је да обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја, који се састоји од елемената (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна) чија је употреба претходно одобрена од стране Пореске управе, при чему ће Пореска управа успоставити регистар елемената електронских фискалних уређаја чија је употреба одобрена, док је обвезнику фискализације остављена и могућност да самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Поред тога, новим законским решењем предвиђено је да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је њихов фискални рачун издат у складу са законом, одмах по издавању фискалног рачуна.

Пре усвајања Нацрта закона о фискализацији биће обављене консултације са привредним субјектима и другим заинтересованим странама, како би били благовремено и правилно информисани о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају и свој допринос даљем унапређењу предложених решења.

Важећи Закон о фискалним касама је у примени од 1. јануара 2005. године, а у међувремену је технологија која се може применити у овој области значајно напредовала, те је након извршене детаљне анализе постојећег система фискализације, установљено да постоји потреба за његовим унапређењем, а све у циљу стварања услова за сузбијање сиве економије, ефикасније контроле и боље наплате пореза. С обзиром на то да је борба против сиве економије један од стратешких циљева Владе, мера унапређењa система фискализације и проширења обухвата фискализације предвиђена је и Националним програмом за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије.

Почетак примене закона је предвиђен од 1. јануара 2022. године, како би се у међувремену донела подзаконска акта за спровођење овог закона, а обвезници фискализације имали довољно времена да ускладе своје пословање са одредбама новог закона.“

Поделите: