Делатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а које имају обавезу евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

Пореска управа је објавила списак делатности за које постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, а по старој Уредби су биле ослобођене:

као и:

  • делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) које се односе на управљање гробљима и сахрањивање; погребне делатности; управљање јавним паркиралиштима која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора;
  • делатности испоруке хране и пића и пригодних сувенира на културним и спортским манифестацијама, музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, вашарима и сличним манифестацијама код којих се плаћање добара и услуга врши интерним картицама издатим од стране организатора манифестације, под условом да се подаци о врсти добра, количини, малопродајној цени и пореској стопи обезбеђују електронским путем;
  • продаја производа на пијачним тезгама и сличним објектима и другим местима, изузев продаје сопствених пољопривредних производа у складу са посебним прописима којима се уређују мале количине примарних производа животињског порекла, односно хране биљног порекла које служе за снабдевање потрошача, као и другим местима у складу са законом којим се уређује трговина од стране физичког лица – обвезника фискализације који је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које није предузетник – обвезник фискализације.

Такође објављен је и списак делатности за које постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и за предузетнике паушалце:

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

Законом о фискализацији („Сл. гласник РС”, број 135/20 и 96/2021), који је у примени од 01. новембра 2021. године, прописано је да се обвезником фискализације сматра сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности и сваки обвезник пореза на добит правних лица, који врши промет на мало.

Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања, укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.

Прометом на мало сматра се сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата.

Порески обвезници који немају обавезу евидентирања промета добара и услуга на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја су обвезници који се баве делатностима наведеним у Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Сл. гласник РС“ број 32/21, 117/21, у даљем тексту: нова Уредба).

Нова Уредба дефинише мањи број делатности које су ослобођене од евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у односу на Уредбу о  одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“ број 61/10, … 100/14, у даљем тексту: стара Уредба) која престаје да важи 01.05.2022. године. Делатности за које, сагласно одредбама нове Уредбе, почев од 01.05.2022. године постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, а по старој Уредби су биле ослобођене, су следеће:

као и:

  • делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) које се односе на управљање гробљима и сахрањивање; погребне делатности; управљање јавним паркиралиштима која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора;
  • делатности испоруке хране и пића и пригодних сувенира на културним и спортским манифестацијама, музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, вашарима и сличним манифестацијама код којих се плаћање добара и услуга врши интерним картицама издатим од стране организатора манифестације, под условом да се подаци о врсти добра, количини, малопродајној цени и пореској стопи обезбеђују електронским путем;
  • продаја производа на пијачним тезгама и сличним објектима и другим местима, изузев продаје сопствених пољопривредних производа у складу са посебним прописима којима се уређују мале количине примарних производа животињског порекла, односно хране биљног порекла које служе за снабдевање потрошача, као и другим местима у складу са законом којим се уређује трговина од стране физичког лица – обвезника фискализације који је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које није предузетник – обвезник фискализације.

Имајући у виду да нова Уредба не прави разлику између обвезника који порез од самосталне делатности плаћају на паушално утврђени приход и обвезника који порез плаћају према стварно оствареном приходу, од 01.05.2022. године обавезу евидентирања промета на мало преко фискалног уређаја имају и предузетници паушалци који обављају следеће делатности:

Сви обвезници фискализације су дужни да до 30. априла 2022. године ускладе своје пословање са одредбама Закона о фискализацији и подзаконским актима донетим на основу тог закона.

Подсећамо да је у току пријављивање обвезника фискализације за финансијску подршку која траје до 31. јануара 2022. године.

Право на финансијску подршку имају обвезници фискализације који су основани и уписани код надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО. Пријава ПГЈО се подноси у електронском облику путем портала еПорези, а на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs објављено је корисничко упутство у којем је детаљно објашњен поступак пријаве пословног простора и пословних просторија односно подношења пријаве.  

Обвезник фискализације Пореској управи подноси Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.“

Поделите: