Измена месечне аконтације пореза на добит

Према одредбама члана 68. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01….112/15) ако у текућој години дође до значајних промена у пословању обвезника, промене пореских инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације пореза, порески обвезник може, по подношењу пореске пријаве из члана 63. став 1. овог Закона, поднети пореску пријаву са пореским билансом, у којој ће исказати податке од значаја за измену месечне аконтације и обрачунати њену висину, најкасније у року од 30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс.

Порески обвезник може започети плаћање аконтације у складу са пореском пријавом из става 1. овог члана за месец у коме је пријава поднета, и то почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета.

Измена месечних аконтација се врши ако је на пример у текућој години дошло до промена у пословању услед којих је остварена нижа опорезива добит у односу на опорезиву добит на основу које је утврђена аконтација или у другим случајевима који битно утичу на висину аконтације пореза на добит. Такође, обвезник који је имао губитак у пореском билансу и није утврдио аконтацију пореза, а у току текуће године остварује позитиван резултат и опорезиву добит, може да поднесе пореску пријаву и започне плаћање аконтације утврђене у пореској пријави.Обвезник код кога је у току године дошло до промена у пословању услед којих је остварена већа опорезива добит у односу на опорезиву добит на основу које је утврђена аконтација за текућу годину, такође може поднети пореску пријаву за утврђивање новог износа аконтације пореза на добит.

Дакле, порески обвезник има могућност да изврши измену месечне аконтације тако што ће електронским путем преко портала е- ПОРЕЗИ поднети пореску пријаву са пореским билансом и у њој исказати податке од значаја за измену месечне аконтације. Инструкције у вези са уносом података у пореску пријаву ПДП дате су у Корисничком упутству за примену Правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица које се налази на сајту Пореске управе, у делу који се односи на правна лица – порез на добит – ПДП- Упутства.

Обвезник започиње плаћање измењених аконтација у складу са овом пореском пријавом за месец у коме је пријава поднета и то почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета. На пример, ако је пореска пријава поднета у јуну, плаћање измењених месечних аконтација у складу са том
пријавом почиње за јун месец и плаћа се до 15. јула.

Приликом измене месечних аконтација обвезник мења висину аконтација и почиње уплату тако утврђених аконтација у складу са Законом при чему не обрачунава разлике у односу на до тада плаћене аконтације у току године.

Напомињемо да је одредбама члана 54. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02….108/16) прописано да Пореска управа врши утврђивање пореза дношењем пореског решења у поступку пореске контроле, између осталог, ако порески обвезник утврди пореску обавезу нетачно или непотпуно.

Према члану 69. Закона о порезу на добит правних лица, Пореска управа утврђује пореску обавезу за порески период, односно месечну аконтацију за текућу годину, у складу са ЗПППА, уколико се у поступку пореске контроле утврди да пореска пријава садржи нетачне податке или ако постоје други недостаци и неправилности од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Извор: Билтен број 2 април –  јун 2017. (Министарство финансија – Пореска управа – Центар за велике пореске обвезнике)

Поделите: