Isplata troškova za dolazak i odlazak sa rada u novcu

Iako smo nedavno objavili komentar povodom mišljenja Ministarstva finansija u vezi troškova za dolazak i odlazak sa rada (broj 011-00-12/2019-04 od 1.2.2019. godine), a s obzirom na uticaj koje ovo pitanje ima na sve privredne subjekte u Srbiji, odlučili smo da svima koji su zainteresovani za ovu temu damo predlog jednostavnog načina isplate troškova prevoza u novcu.

Mišljenje Ministarstva finansija je samo deo marketinške kampanje koja ima za cilj da se poveća prodaja mesečnih pretplatnih karata Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Kampanja je počela pre nekoliko meseci slanjem preporuke organizacijama iz javnog sektora da za svoje zaposlene kupuju mesečne pretplatne karte, zatim je Ministarstvo finansija donelo sporno mišljenje, pa su brojni zvaničnici dali izjave za medije na ovu temu. Kampanja je nastavljena ovih dana slanjem poziva direktorima većih firmi u Beogradu da za svoje zaposlene kupuju mesečne pretplatne karte (dokument možete pogledati ovde).

Sprovođenjem ove kampanje stvorena je iluzija da postoje samo dve moguće opcije u vezi sa troškovima prevoza: ili kupovina mesečnih pretplatnih karata ili sakupljanje računa ukoliko se isplata vrši u novcu. Naravno, kod opcije sakupljanja računa se postavlja pitanje racionalnosti i ekonomičnosti takvog postupanja, pored niza drugih pitanja i nedoumica. Tako u stvari ostaje samo jedna „ispravna“ opcija: da se kupuju mesečne pretplatne karte.

Međutim, naš predlog polazi od pretpostavke da postoji još jedna, treća opcija: da se vrši isplata troškova prevoza u novcu bez sakupljanja računa. Detaljno obrazloženje ove opcije dali smo u prethodnim komentarima koje smo objavili na Neobiltenu (dostupno samo pretplatnicima):

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi troškova za dolazak i odlazak sa rada – kritički osvrt

Troškovi prevoza – iznos koji je poslodavac obavezan da isplati i neoporezivi iznos

Napominjemo da smo u prvom komentaru objasnili zašto ne postoji mogućnost da se trošak za prevoz zaposlenog tretira kao nedokumentovani trošak iz člana 7a Zakona o porezu na dobit.

Za isplatu troškova prevoza u novcu predlažemo sledeće:

1. Prilikom isplate troškova prevoza u novcu, primenjivati odredbe Zakona o radu (član 118 – u vezi obaveznosti i visine naknade) i Zakona o porezu na dohodak građana (član 18 – u vezi neoporezivog iznosa).

Napomena: trenutni neoporezivi iznos nije 3.914 dinara, već najviše 3.914 dinara.

2. Za svakog zaposlenog napraviti zvanični obračun u pismenoj formi, u kojem je prikazana adresa stanovanja i koliko iznosi cena javnog saobraćaja za njegov dolazak i odlazak sa rada (na osnovu zvaničnih podataka koji se mogu naći na internetu – navesti ili odštampati izvor podataka). Ovaj dokument treba da bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica ovlašćenog od strane odgovornog lica.

Alternativno moguće je imati zbirni spisak zaposlenih sa obračunima, koji se ažurira kada se menja broj zaposlenih.

3. Utvrditi opštim aktom šta se smatra verodostojnom računovodstvenom ispravom za isplatu troškova prevoza u novcu. Ovo može biti učinjeno kao dopuna nekog od postojećih opštih akata iz oblasti računovodstva ili kao poseban opšti akt (npr. Pravilnik o  računovodstvenim ispravama za isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada u novcu – primer pogledajte ovde).

Verodostojne računovodstvene isprave su:

  • pojedinačni obračuni za zaposlene koji sadrže obračun sa podacima neophodnim za isplatu (ili zbirni spisak zaposlenih sa obračunima koji sadrže podatke neophodne za isplatu) iz tačke 2,
  • izvodi banke (ako se isplata vrši na tekući račun),
  • nalozi blagajni za isplatu potpisani od strane zaposlenih (ako se isplata vrši u gotovom novcu).

Na kraju, evo našeg odgovora na pitanje o mogućem postupanju inspekcijskih organa u skladu sa tezom da je za isplate u novcu obavezno sakupljanje računa:

Mišljenja smo da ovo pitanje neće biti predmet kontrole na taj način. Naime, smatramo da oni koji su pokrenuli ovu kampanju neće rizikovati da nadležni inspekcijski organ u eventualnom upravnom sporu izgubi, jer bi nakon toga deo „uspeha“ koji je ostvaren bio poništen (mnogi koji su prešli na kupovinu pretplatnih karata bi se vratili na isplatu troškova prevoza u novcu).

Podelite: