Исказивање дела накнаде за превоз ван Србије и дела накнаде за превоз у Србији на рачуну за услугу превоза повезану са увозом

(Објашњење Управе царина, бр. 148-II-439-02-28/3/2017 од 22.5.2017. године)

ВЕЗА: Акти Управе царина број 148-II-439-02-28/2016 од 30.12.2016. године и 148-II-439-02-28/2/2017 од 31.3.2017. године

Актом Управе царина 148-II-439-02-28/2016 од 30.12.2016. године, све царинарнице су обавештене о Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016), који је ступио на снагу 1.1.2017. године, као и о изменама одредби члана 4., који се односи на одређивање места промета услуга, а који се примењује од 1.4.2017. године.

Наиме, од 1.4.2017. године, примењују се нова правила за одређивање места промета услуга, која су прописана одредбама члана 12. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн. – даље: Закон), где се у складу са наведеним правилима, место промета услуга одређује у зависности од тога да ли се пружа услуга пореском обвезнику или лицу које није порески обвезник.

Такође, актом Управе царина 148-II-439-02-28/2/2017 од 31.3.2017. године, све царинарнице су обавештене о измени члана 2. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 и 21/2017 – даље: Правилник), којим је прописано да се у рачуну који се издаје за услугу превоза добара пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, исказује податак о укупном износу накнаде за услугу превоза, док се за услугу превоза добара лицу које није порески обвезник у смислу члана 12. Закона, посебно исказује податак о износу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије и накнада за превоз извршен на територији Републике Србије.

С тим у вези, у пракси се као спорно поставило питање да ли постоји сметња да обвезник на рачуну у којем је дужан да наведе укупан износ накнаде на коју се односи напомена о одредби Закона у складу са којом није обрачунат ПДВ, наведе посебно податак за превоз извршен ван Републике Србије и посебно за превоз извршен на територији Републике Србије (као спецификацију накнаде за превоз), а за потребе утврђивања царинске вредности, како би у исту, у складу са Царинским законом, били урачунати само трошкови превоза увезене робе до места уласка у царинско подручје Републике Србије.

Поводом напред наведеног, Министарство финансија – Сектор за фискални систем, у свом акту број 011-00-320/2017-04 од 17.5.2017. године, заузело је став у вези са садржином рачуна за промет услуге превоза повезане са увозом добара, који обвезник ПДВ врши пореском обвезнику, са аспекта пореских прописа, о којем вас обавештавамо ради једнообразне примене.

У складу са Законом о порезу на додату вредност, ПДВ се не плаћа на превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона, тј. ако обвезник ПДВ – пружалац услуге превоза поседује документ који служи као рачун, издат у складу са Законом. Услугом превоза која је повезана са увозом добара која се пружа пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, сматра се услуга превоза добара од места утовара ван Републике Србије до првог одредишта у Републици Србији.

У рачуну који обвезник ПДВ издаје за предметну услугу превоза добара исказује се податак о укупном износу накнаде за ту услугу. Међутим, ако обвезник ПДВ за услугу превоза која је повезана са увозом добара, а коју пружа пореском обвезнику у смислу члана 12. Закона, поред податка о укупном износу накнаде за ту услугу, искаже и податке о делу накнаде за превоз извршен ван Републике Србије и делу накнаде за превоз извршен у Републици Србији, министарство указује да се, са аспекта Закона, рачун са тако исказаним подацима сматра рачуном који је издат у складу са Законом.

Поделите: