Gubitak prava na direktna davanja zbog zakasnelog tumačenja Ministarstva finansija o načinu računanja broja zaposlenih na dan 15.3.

Osnovni razlog za gubitak prava na korišćenje mera fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja je smanjenje broja zaposlenih za više od 10% u odnosu na broj zaposlenih na dan 15.3.2020. godine.

Jedna od dilema koja je postojala u vezi sa tim izračunavanjem procentualnog smanjenja bila je da li se u broj zaposlenih na dan 15.3. računaju svi zaposleni ili se ne uzimaju u obzir oni zaposleni koji se ne računaju u smanjenje zaposlenih (oni koji imaju ugovor na određeno vreme koji je  počeo pre 15. marta i traje do isteka roka od tri meseca nakon poslednje isplate davanja).

1. Mišljenje Ministarstva finansija

Na osnovu teksta mišljenja Ministarstva finansija, zaključujemo da se u broj zaposlenih na dan 15.3. ne računaju oni koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Naime, Ministarstvo finansija je u mišljenju broj 401-00-2880/2020-04 od 3.8.2020. godine zauzelo stav da se kod izračunavanja smanjenja broja zaposlenih za 10% kod utvrđivanja prava na mere (član 3. stav 1. Uredbe) u ukupan broj zaposlenih ne uračunavaju oni koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine.

S obzirom da je formulacija u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih od 10% identična kod utvrđivanja prava na mere (član 3. stav 1. Uredbe) kao i kod utvrđivanja gubitka prava na korišćenje mera (član 12. stav 1. Uredbe), može se nedvosmisleno zaključiti da se prilikom izračunavanja procenta smanjenja broja zaposlenih u ukupan broj zaposlenih ne uzimaju u obzir oni zaposleni koji se ne računaju u smanjenje.

U nastavku prenosimo deo navedenog mišljenja:

„Naime, kako se za potrebe utvrđivanja broja zaposlenih kod poslodavca kojima je prestao radni odnos (radi utvrđivanja da li je smanjenje više od 10%) u ukupan broj zaposlenih ne uračunavaju oni koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine,…“

2. Pravna nesigurnost

Smatramo neverovatnom činjenicu da je mišljenje koje posredno navodi na zaključak o tome kako se računa smanjenje broja zaposlenih objavljeno tek 15. septembra 2020. godine (u Biltenu službenih objašnjenja i mišljenja Ministarstva finansija), više od pet meseci nakon početka primene Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima…

Time je od strane Ministarstva finansija stvorena ogromna pravna nesigurnost kod privrednih subjekata koji su koristili direktna davanja, koja je sigurno uticala na to da mnogi privredni subjekti izgube pravo na korišćenje mera.

Na ovom mestu podsećamo na primer koji smo ranije koristili, a koji objašnjava zašto je važno znati sa sigurnošću kako se ispravno vrši izračunavanje procentualnog smanjenja broja zaposlenih:

Firma na dan 15.3. ima 17 zaposlenih na neodređeno vreme i 5 zaposlenih na određeno vreme (ugovori za period od 1.3. do 30.6). Za tih 5 zaposlenih na određeno vreme nisu produženi ugovori posle 30.6. Dva zaposlena na neodređeno vreme su sporazumno raskinuli radni odnos 3. jula. Da li poslodavac gubi pravo na korišćenje mera iz Uredbe ukoliko ne zaposleni nekoga?

Prema tumačenju da se u ukupan broj zaposlenih na dan 15.3. ne uzimaju zaposleni koji se ne uzimaju u obzir kod smanjenja, poslodavac gubi pravo na korišćenje mera:

2 / 17 * 100 = 11,76%

Kada bi se u broj zaposlenih na dan 15.3. uračunavali svi zaposleni, procenat smanjenja bi bio ispod 10%:

2 / 22 * 100 = 9,09%

3. Pogrešno tumačenje stručnih časopisa

Iako se Ministarstvo finansija nije izjasnilo o ovom pitanju kada je to bilo potrebno, podsećamo da je Neobilten od samog početka tvrdio da je upravo ovakav način računanja broja zaposlenih na dan 15.3. ispravan.

Razlozi za takvo tumačenje inače nejasno formulisane odredbe bili su proklamovani cilj mera da smanjenje broja zaposlenih bude što manje i logika izračunavanja procentualnog smanjenja. Takođe, ovakav način smo smatrali prihvatljivijim sa stanovišta minimiziranja rizika od mogućeg gubitka prava na korišćenje mera.

Komentar iz aprila sa obrazloženjem našeg mišljenja možete pročitati ovde:

Kako se računa procentualno smanjenje broja zaposlenih – važno pitanje prilikom odlučivanja za mere iz Uredbe

Prema našim saznanjima, stručni časopisi su tumačili da se za broj zaposlenih na dan 15.3. uzimaju u obzir svi zaposleni. Takvo pogrešno tumačenje je sasvim sigurno nanelo veliku štetu pojedinim privrednim subjektima koji su zbog toga izgubili pravo na direktna davanja.

Pojedini stručni časopisi su povodom ovog pitanja objavili i da su dobili nezvaničnu potvrdu njihovog stava od strane Ministarstva finansija. Na ovom primeru se može zaključiti kako na osnovu nezvaničnih mišljenja ne treba formirati stav o spornim pitanjima.

Podelite: