Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara

26.2.2019.
Informaciju o godišnjem porezu na dohodak građana za 2018. godinu pročitajte ovde:
Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2017. godini preko 2.375.136 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 3.000.000 – 2.375.136 = 624.864).

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (316.685 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (118.757 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 4.750.272 dinara
  • 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 4.750.272 dinara i tog iznosa (npr. za 5.000.000 dinara se plaća 10% na 4.750.272 dinara i 15% na 249.728 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu:

Polje označeno ovom bojom se može menjati. Kliknite na polje i izvršite upis.
1 Ostvareni dohodak u toku 2017. godine 4000000
2 Neoporezivi iznos 2375136
3 Dohodak za oporezivanje (1-2) 1624864
4 Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3) 316685
5 Lični odbitak za poreskog obveznika 316685
6 Broj izdržavanih članova porodice
7 Lični odbitak za izdržavane članove porodice 0
8 Oporezivi dohodak (3-4) 1308179
9 Osnovica na koju se plaća porez od 10% 1308179
10 Osnovica na koju se plaća porez od 15% 0
11 Iznos godišnjeg poreza 130818

 

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka osvarenog u 2017. godini je 15. maj 2018. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

Podelite: