Evidentiranje elektronskih dopuna za javni prevoz – fiskalna kasa i računovodstveni aspekt

Pitanje

Da li preduzetnik koji je obveznik PDV a koji vrši elektronsku dopunu kartica za javni prevoz ima obavezu evidentiranja tog prometa kroz fiskalnu kasu s obzirom da vrši uslugu u ime i za račun drugog, a za naknadu dobija proviziju?

Preduzetnik svaki dan uplaćuje iznos dopuna koji je prodao licu u čije ime i za čiji račun vrši uslugu. Na kraju meseca to lice šalje mesečni obračun i na osnovu tog obračuna preduzetnik šalje račun u iznosu provizije koju dobija za izvršene usluge.

Kako se vrši knjiženje te poslovne promene?

 

Odgovor

Nije u obavezi da evidentira taj promet kroz fiskalnu kasu jer se radi o delatnosti 52.21 (uslužne delatnosti u oblasti kopnenog saobraćaja) za koju ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase shodno članu 2. stav 1. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U vezi sa ovom temom postoji i mišljenje Ministarstva finansija 430-00-00549/2011-04, prenosimo deo tog mišljenja:

„Prema tome, privredni subjekt koji vrši promet usluga prodaje elektronskih dopuna za prevoz, u okviru pretežne delatnosti 52.21 (Uslužne delatnosti u oblasti kopnenog saobraćaja), preko svojih platnih terminala koji su instalirani u maloprodajnim objektima, i koji su povezani sa centralnim serverom Direkcije za javni prevoz Grada Beograda u čije ime i za čiji račun privredni subjekt vrši navedenu uslugu, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase…“.

Što se tiče računovodstvenog evidentiranja, u nastavku dajemo primer sa objašnjenjem:

1) preduzetnik je prodao elektronske dopune za prevoz u vrednosti od 10.000 dinara.

2) licu u čije ime i za čiji račun se vrši usluga je izvršena uplata u iznosu ukupne prodaje tj. 10.000 dinara.

3) na osnovu obračuna i ugovorene provizije, preduzetnik fakturiše licu uslugu u iznosu od 600 dinara (osnovica 500 + PDV 100).

 

Podelite: