Евидентирање електронских допуна за јавни превоз – фискална каса и рачуноводствени аспект

Питање

Да ли предузетник који је обвезник ПДВ а који врши електронску допуну картица за јавни превоз има обавезу евидентирања тог промета кроз фискалну касу с обзиром да врши услугу у име и за рачун другог, а за накнаду добија провизију?

Предузетник сваки дан уплаћује износ допуна који је продао лицу у чије име и за чији рачун врши услугу. На крају месеца то лице шаље месечни обрачун и на основу тог обрачуна предузетник шаље рачун у износу провизије коју добија за извршене услуге.

Како се врши књижење те пословне промене?

 

Одговор

Није у обавези да евидентира тај промет кроз фискалну касу јер се ради о делатности 52.21 (услужне делатности у области копненог саобраћаја) за коју не постоји обавеза евидентирања преко фискалне касе сходно члану 2. став 1. Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.

У вези са овом темом постоји и мишљење Министарства финансија 430-00-00549/2011-04, преносимо део тог мишљења:

„Према томе, привредни субјект који врши промет услуга продаје електронских допуна за превоз, у оквиру претежне делатности 52.21 (Услужне делатности у области копненог саобраћаја), преко својих платних терминала који су инсталирани у малопродајним објектима, и који су повезани са централним сервером Дирекције за јавни превоз Града Београда у чије име и за чији рачун привредни субјект врши наведену услугу, није дужан да тако остварен промет евидентира преко фискалне касе…“.

Што се тиче рачуноводственог евидентирања, у наставку дајемо пример са објашњењем:

1) предузетник је продао електронске допуне за превоз у вредности од 10.000 динара.

2) лицу у чије име и за чији рачун се врши услуга је извршена уплата у износу укупне продаје тј. 10.000 динара.

3) на основу обрачуна и уговорене провизије, предузетник фактурише лицу услугу у износу од 600 динара (основица 500 + ПДВ 100).

 

Поделите: