eFakture – nove ispravke verzija 2.9 i ažurirano interno tehničko uputstvo

Dopuna 4.10.22.
Od 4. oktobra 2022. godine nove ispravke 2.9 dostupne su i na produkcionoj verziji SEF.

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Podsećamo da su od avgusta nove ispravke prvo dostupne samo na demo verziji SEF a tek posle određenog vremena i na produkcionoj verziji (videti tekst ovde).

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 16. septembra 2022. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo ispravke 2.9 rešenja SEF:

1. Dodata mogućnost konfiguracije statičkog tokena za Informacione posrednike

Dodata mogućnost konfiguracije statičkog tokena za Informacione posrednike (za potrebe poziva servisa od strane Poreske Uprave). Navedena izmena je prikazana u Tehničkom uputstvu za stavljanje na uvid elektronskih faktura koje se čuvaju kod informacionog posrednika.

2. Napravljena nova metoda za brisanje pojedinačnih faktura koje nisu poslate

Napravljena nova metoda za brisanje pojedinačnih faktura koje nisu poslate. Navedena izmena je prikazana na stranici 39 Internog tehničkog uputstva.

3. Omogućeno preuzimanje XML fajla od strane pošiljaoca

Omogućeno preuzimanje XML fajla od strane Pošiljaoca. Navedena izmena je prikazana na stranici 190 i 204 Internog tehničkog uputstva.

4. Omogućeno korišćenje istih email adresa korisnicima jednog pravnog subjekta

Omogućeno korišćenje istih email adresa korisnicima jednog pravnog subjekta. 

5. Ispravke

1) Ispravljen problem čuvanja adrese u „Podešavanjima“ za pravni subjekat.

2) Dorađena logika kod automatskog odobravanja faktura.

3) Popravljena validacija u slučaju kada postoji otkazani avansni račun pri kreiranju konačnog računa.

4) Ispravljen problem u slučaju više pravnih subjekata sa istim matičnim brojem.

5) Ispravljen problem pri dodavanju novih kontakata u „Kontakt listu“ kod pravnih subjekata sa istim matičnim brojem.

6) Ispravljen problem da u slučaju pri skidanju XML fajla kroz API servis od strane Pošiljaoca, status fakture sa strane Primaoca se ne menja u „Pregledano“.

7) Povećan broj karaktera na 500 u nazivu pravnih subjekata u „Kontaktima“.

8) Otklonjen problem u slučaju kada je faktura poslata preko API servisa sa statusom „Ponovo obavešteni“, faktura može da se odobri/odbije sa strane Primaoca.

9) Ispravljen problem tako da korisnik može da stornira fakturu koja je prethodno otkazana u CRF-u.

10) Korisniku je onemogućeno da šalje standardnu poresku stopu koja je različita od 10% i 20%.

11) Onemogućeno da se šalje faktura sa statusom „Nova“.

12) Onemogućeno da se odabere prazna vrednost na listi jedinica mere.

13) Onemogućeno u polju „Istorija“, da pošiljalac faktura vidi ime osobe koja je napravila izmenu od strane primaoca.

14) Onemogućeno da se šalje faktura sa standardnom poreskom stopom jednaka nuli.

15) Onemogućeno pravo ulozi „Revizor“ da menja polje za email obaveštavanje.

16) Omogućeno slanje obaveštenja u slučaju automatskog odobravanja faktura.

17) Dodata validacija da nije moguće dodati „Broj modela poziva na broj“ ako nije unet „Poziv na broj“.

18) Omogućeno da adresni podaci na detaljima pravnog subjekta budu uvek vidljivi.

19) Dodat status „Nova“ na filteru statusa sa strane pošiljaoca.

20) Dodato povezivanje avansnog računa na konačni račun u slučaju slanja računa kroz API servis.

21) Onemogućene akcije nad fakturom sa strane primaoca, u slučaju da su fakture na strani pošiljaoca u statusu „Greška prilikom slanja“ i „Slanje“.

22) Ulozi „Revizor“ omogućen pristup stranici za Konfiguraciju Informacionog posrednika.

23) Omogućeno prihvatanje/odbijanje faktura koje su otkazane na CRF-u.

24) Popravljen prikaz iznosa u slučaju otvaranja ekrana za unos CRF reklamacija.

25) Popravljena validacija za dužinu komentara u slučaju storniranja faktura registrovanih na CRF-u.

26) Sklonjen prikaz rezultata prethodne pretrage na pretrazi pravnih subjekata.

27) Ispravljena labela za komentar pri storniranju.

28) Dodata validacija da može da bude samo jedan TaxSubtotal po poreskoj kategoriji i stopi.

Podelite: