eFakture – nove ispravke verzija 2.8 i ažurirano interno tehničko uputstvo

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 5. avgusta 2022. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo ispravke 2.8 rešenja SEF:

1. Omogućeno filtriranje po datumu kod pretrage pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV-a

Dodata je mogućnost za filtriranje rezultata po datumima na API pozive za pretragu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. Navedena izmena je prikazana na stranicama 70, 77 i 152 Internog tehničkog uputstva.

2. Omogućena evidencija prometa u stranoj valuti

Omogućeno je kreiranje dokumenta u stranoj valuti. Ukoliko korisnik odabere stranu valutu potrebno je i da unese kurs dinara prema toj valuti kako bi sistem preračunao i prikazao osnovicu i PDV u dinarima. Navedena izmena je prikazana na stranici 208 Internog tehničkog uputstva. Na portal eFaktura postavljen XML primer fakture sa prometom u stranoj valuti.

3. Automatska registracija privrednih društava na sistem eFaktura

Implementiran je mahanizam za automatsku registraciju svih privrednih društava koji nisu budžetski korisnici, ispunjavaju sve zahtevane uslove u smislu konzistetnosti podataka, i nisu već registrovani na Sistemu E-faktura.

4. Ispravke

1) Sa PDF dokumenta je uklonjena labela „Obračunati PDV u RSD“.

2) U polje za unos popusta na nivou stavke više nije moguće uneti broj sa više od dve decimale.

3) Kada se u kontakte dodaje korisnik javnih sredstava u polje predviđeno za matični broj se više ne upisuje JBKJS.

4) Onemogućeno je da se promeni status dokumenta iz „G reška prilikom slanja“ u „Nacrt“.

5) Dodata je poruka o grešci za korišćenje specijalnih karaktera u komentarima koji nisu prihvaćeni od strane CRF-a.

6) Omogućeno je ažuriranje podataka o privrednom subjektu iz nadležne institucije i u slučajevima kada neki od podataka ne postoji u nadležnoj instituciji.

7) Ispravljena slovna greška kod poruke obaveštenja da će započeti preuzimanje dokumenta.

8) Uklonjeno je polje „Servisni ID“.

9) Polje „Model po pozivu na broj“ je ograničeno na 2 karaktera i prihvata samo brojeve. Navedena izmena je prikazana na stranici 215 Internog tehničkog uputstva.

10) Uklonjena je greška koja se pojavljivala nakon što se izvrši zamena „Osnova za izuzeće/oslobođenje od PDV-a“ posle ažuriranja nacrta dokumenta.

Podelite: