eFakture – nove hitne ispravke verzija 2.5 i ažurirano interno tehničko uputstvo

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 17. juna 2022. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo hitne ispravke 2.5 rešenja SEF:

1. Dodat novi status na strani primaoca dokumenta – ”Ponovo obavešteni“

Ukoliko primalac B2B dokumenta u roku od 15 dana nije odobrio niti odbio ulazni dokument, primaocu će biti poslat podsetnik da ima još 5 dana da odobri ili odbije ulazni dokument a status takvog dokumenta će biti promenjen u ”Ponovo obavešteni”. Navedena izmena je prikazana na stranicama 219 Internog tehničkog uputstva.

2. Vraćena je funkcionalnost ručnog selektovanja registracije fakture u CRF-u i ukinuto je automatsko umanjenje / uvećanje obaveze u CRF-u na osnovu knjižnog odobrenja / knjižnog zaduženja

Ukinuta je funkcionalnost automatskog selektovanja polja ”Pošalji u CRF” na osnovu kategorije primaoca fakture. Korisnici su u obavezi da samostalno obeleže polje ”Pošalji u CRF” ukoliko je neophodno registrovati obavezu u Centralnom registru faktura. Navedena izmena je prikazana na stranici 204 Internog tehničkog uputstva.

Navedene izmene je proizvela izmene u API dokumentaciji:

– /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.
Navedena izmena je prikazana na stranici 34 Internog tehničkog uputstva.

– /api/publicApi/sales-invoice/ubl.
Navedena izmena je prikazana na stranici 35 Internog tehničkog uputstva.

– Dodata je šema SendToCir.
Navedena izmena je prikazana na stranici 118 Internog tehničkog uputstva.

Ukinuto je automatsko umanjenje obaveze registrovane u CRF-u ukoliko korisnik pošalje knjižno odobrenje vezano za fakturu koja je prethodno registrovana u CrF-u. Umesto toga, korisnik sada ima obavezu da ručno umanji registrovanu obavezu u CRF-u. Navedena izmena je prikazana na stranici 215 Internog tehničkog uputstva.

Ukinuto je automatsko uvećanje obaveze registrovane u CRF-u ukoliko korisnik pošalje knjižno zaduženje vezano za fakturu koja je prethodno registrovana u CRF-u. Umesto toga, korisnik sada ima obavezu da ručno uveća registrovanu obavezu u CRF-u. Navedena izmena je prikazana na stranici 217 Internog tehničkog uputstva.

3. Ukidanje funkcionalnosti asignacija na SEF-u

Onemogućeno je da korisnici javnih sredstava (KJS) izvrše potupak asignacije na ulaznim elektronskim fakturama. Ukoliko korisnici javnih sredstava imaju potrebu da izvrše potupak asignacije na ulaznim elektronskim fakturama, isti mogu sprovesti kroz Centralni registar faktura. Navedena izmena je prikazana na stranici 225 Internog tehničkog uputstva. Asignacija u CRF-u je bliže objašnjena na sledećem linku: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

4. Ispravke

1) Dodata je poruka greške za dokumente koji ne mogu biti poslati na CRF;

2) Ispravljena je greška koja je dovodila do blokiranja korisničkog interfejsa u slučaju kada korisnik unese negativnu vrednost za količinu ili cenu;

3) Omogućen je unos više od 100 karaktera u polju ”Naziv” na nivou stavke dokumenta;

4) Omogućeno je da korisnik sa ulogom ”Revizor” može da preuzme PDF prikaz fakture;

5) Korigovana je kalkulacija na nivou stavke dokumenta kada je popust manji od 1%;

6) Omogućen je unos svih karaktera u polje ”Bankovni račun”;

7) Dodato je dugme za preuzimanje PDF prikaza dokumenta na strani pošiljaoca, za dokument u statusu ”Storno”

Podelite: