eFakture – nove hitne ispravke, ažurirana specifikacija osnovnog modela fakture i ažurirano interno tehničko uputstvo

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 27. maja 2022. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo hitne ispravke rešenja SEF:

1. Dodato filtriranje po statusu „Slanje“ na prikazu svih faktura pošiljaoca, na korisničkom interfejsu

Omogućeno je da korisnik prilikom filtriranja liste izlaznih dokumenata može izabrati i status „Slanje“ i dobiti prikaz faktura koje su trenutno u procesu slanja. Navedena izmena je opisana na stranici 198 Internog Tehničkog Uputstva.

2. Omogućeno otkazivanje fakture u statusu „Slanje“

Omogućena je akcija „Otkaži“ na fakturi koja je duže od 15 minuta u statusu „Slanje“. Navedena izmena je opisana na stranici 202 Internog Tehničkog Uputstva.

3. Uvoz izlaznih faktura otpremanjem UBL datoteke

Promenjen „Response body“ u primeru metode na stranici 35 Internog Tehničkog Uputstva.

4. Uvoz izlaznog UBL dokumenta

Promenjen „Response body“ u primeru metode na stranici 37 Internog Tehničkog Uputstva.

5. Komponente – šeme – MiniInvoiceDto

Proširena „Properties“ lista purchaseInvoiceId parametrom na stranici 119 Internog Tehničkog Uputstva.

6. Ispravke

1) Dodat podatak o JBKJS za pošiljaoca i primaoca na PDF-u

2) Količina u detaljima fakture – dozvoljene su sada decimalne vrednosti

3) Omogućeno da se preko API-a pošalje TaxTotal i bez TaxSubtotal

4) Ispravljeno je prikazivanja datuma na PDF-u, ukoliko je vreme slanja posle 23:00

5) Dodate informacije vezane za detalje PDV stavki kad se koristi API

6) Omogućeno je knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu koja je iskoristila ID sa prethodne otkazane fakture

7) Omogućeno je slanje knjižnog zaduženja sa količinom većom od 9999

8) Omogućen unos decimala kod procentualnih vrednosti popusta

9) Omogućeno je ažuriranje kontakta kompanije u podešavanjima

10) API poziv za vraćanje liste ID-a fakture proširen na sve statuse fakture

11) Omogućeno otvaranja dokumenta u statusu „Slanje“

12) Ažurirana rekapitulacija avansa na korisničkom interfejsu i PDF-u, ukoliko korisnik kreiranu fakturu kroz korisničkom interfejs pošalje putem API-a kao XML.

13) Omogućeno je da korisnik unese datum prometa iz prethodnog perioda kao datum početka osnova oslobađanja od PDV-a na korisničkom interfejsu.

14) Izmene prikaza avansnog računa na PDF-u:

a. Promene na avansnom računu na PDF-u:

i. „Datum dospeća“ izmenjen u „Datum avansne uplate“

ii. „Ukupno za plaćanje“ izmenjeno u „Iznos avansne uplate za PDV“

iii. Uklonjeno: Umanjena osnovica – stopa 10%

iv. Uklonjeno: Ukupno PDV umanje za avanse – stopa 10%

v. Uklonjeno: Ukupno za uplatu:

15) Omogućeno kreiranje fakture koja se referencira na avansnu fakturu iz prethodnog perioda ili nije u SEF-u.

16) Omogućena registracija više subjekata za poreske punomoćnike

Podelite: