еФактуре – ажурирано упутство за коришћење XML датотека – верзија од 5.6.2023.

На сајту еФактура објављено је обавештење о ажурираном упутству за коришћење XML датотека – верзија од 5.6.2023. године.

Ажурирано упутство можете преузети овде или са сајта еФактура овде.

У наставку преносимо у целости наведено обавештење:

„Чланом 7. став 2. Закона о електронском фактурисању (ЗЕФ) прописано је да одредбе ЗЕФ нe утичу нa примeну одредаба зaкoнa кojим сe урeђуjу oбрaчунaвaњe и плaћaњe пoрeзa нa дoдaту врeднoст и пoдзaкoнских aкaтa усвojeних нa oснoву тoг зaкoнa, као ни на примену одредаба закона којим се уређује рачуноводство у делу одредаба којим се уређује рачуноводствена исправа.

Издавалац електронске фактуре, као лице које саставља електронску фактуру, одговоран је за истинитост и потпуност података у електронској фактури, као и за рачунску тачност података које исказује.

Наведено се односи на елементе електронске фактуре прописане ЗЕФ и подзаконским актима, приликом издавања електронске фактуре коришћењем XML датотека, а нарочито:

– подаци о издаваоцу електронске фактуре:

 • јединствени број фактуре,
 • ПИБ издаваоца фактуре,
 • ЈБКЈС, уколико је у питању корисник јавних средстава (за кориснике који нису корисници јавних средстава потребно је избацити атрибут ЈБКЈС из синтаксе, у складу са „Упутством за коришћење XML датотека“),
 • матични број издаваоца електронске фактуре,
 • назив издаваоца електронске фактуре,
 • адреса седишта издаваоца електронске фактуре,
 • град седишта издаваоца електронске фактуре,
 • поштански број издаваоца електронске фактуре. 

– подаци о примаоцу електронске фактуре:

 • ПИБ примаоца фактуре,
 • ЈБКЈС, уколико је у питању корисник јавних средстава (за кориснике који нису корисници јавних средстава потребно је избацити атрибут ЈБКЈС из синтаксе, у складу са „Упутством за коришћење XML датотека“),
 • матични број примаоца електронске фактуре,
 • назив примаоца електронске фактуре,
 • адреса седишта примаоца електронске фактуре,
 • град седишта примаоца електронске фактуре,
 • поштански број примаоца електронске фактуре.

Детаљно упутство за коришћење XML датотека можете пронаћи овде.“

Поделите: