Доступна апликација за састављање и достављање финансијских извештаја за 2023. годину

Агенција за привредне регистре је од данас, 31. јануара 2024. године, омогућила обвезницима рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2023. годину.

Омогућен је препис података из финансијског извештаја за претходну извештајну годину (из колоне „Текућа година“) у обрасце финансијског извештаја за текућу извештајну годину (у колону „Претходна година“). Препис података је само могућност коју обвезник може да користи уколико тако одлучи, тако што ће у креираном захтеву за јавно објављивање финансијског извештаја одабрати опцију (команду) за препис података. Након извршеног преписа обвезник може да мења податке који су преузети.

АПР је пустила у рад и екстерни портал „Ажурирање Евиденције обвезника“, у оквиру Посебног информационог система Агенције, путем којег обвезници достављања финансијских извештаја могу да доставе рекламације, уколико подаци у тој евиденцији нису ажурни.

АПР позива обвезнике да, пре састављања и достављања захтева, обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, а предузетнике који су у 2023. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се пријаве у ту евиденцију.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Корисницима је од данас, 31. јануара 2024. године, омогућен рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2023. годину., којој је могуће приступити путем Посебног информационог система Агенције (ПИС Агенције).

Као и претходних година, на интернет страници Агенције ажуриране су информације за све врсте захтева који се могу доставити у ПИС ФИ систему за достављање финансијских извештаја, као и документација која је прописана за сваку врсту захтева, појединачна корисничка упутства у вези са Евиденцијом обвезника, достављањем изјаве о неактивности, редовног годишњег финансијског извештаја и других врста финансијских извештаја и припадајуће документације и њихове замене, као и са достављањем посебних захтева обвезника. Осим тога, на сајту Агенције је објављено техничко упутство за коришћење Апликације за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације, за потписивање захтева квалификованим електронским потписом или сертификатом у клауду и инструкције за плаћање накнаде за јавно објављивање.

Такође, објављене су и информације у вези законских рокова за достављање извештаја, накнаде за обраду и објављивање извештаја, обимa финансијског извештаја и правила њихове рачунско-логичке контроле, начина разврставања правних лица и предузетника, односно економских целина, примени рачуноводствене регулативе и начину утврђивања обавезе ревизије и достављања прописане документације и сл.

Агенција је пустила у рад и екстерни портал „Ажурирање Евиденције обвезника“, у оквиру ПИС Агенције, путем којег обвезници достављања финансијских извештаја могу да доставе рекламације, уколико подаци у тој евиденцији нису ажурни. Путем тог портала се на готово истоветан начин врши и пријава/одјава предузетника који воде двојно књиговодство и чији се подаци воде у регистрима и евиденцијама Агенције, или којима располаже Агенција.

Више о новом начину ажурирања Евиденције обвезника можете видети на интернет страници Агенције у новинама у састављању и достављању финансијских извештаја за 2023. годину.

На крају, позивамо све обвезнике да, пре састављања и достављања захтева, обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, а предузетнике који су у 2023. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се пријаве у ту евиденцију.

За сву потребну помоћ, правним лицима и предузетницима су на располагању следеће имејл – адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs– за појашњења у вези достављања рекламација ради ажурирања података у Евиденцији обвезника, путем екстерног портала;
  • sd@apr.gov.rs– за решавање техничких питања у вези са приступом ПИС Агенције, потписивањем захтева или документације;
  • finizvestaji@apr.gov.rs-за појашњење свих других питања са којима се обвезници сусрећу приликом подношења различитих врста захтева.“

Поделите: